رسیدن به فردا...

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد...

تو نه در دیروزی و نه در فردایی

ظرف امروز پر از بودن توست

شاید این خنده که امروز دریغش کردی

           آخرین فرصت همراهی با امید است....

       "سهراب سپهری"

/ 1 نظر / 9 بازدید