دل نوشته

دل نوشته هایش دنیا را تکان داد..

همه مجذوب دل نوشته هایش شده بودند..

جایزه ها یکی پس از دیگری به آثارش تعلق میگرفت..

اما

هیچکدام از این اتفاقات خشنود نبود برایش

زیرا اگر این دل نوشته تنها به دست معشوقه اش میرسید

برایش کافی بود..

اما هیچ وقت ان نامه به دستش نرسید...


/ 1 نظر / 18 بازدید
زیبا

ﯾﺎد ﺗﻮ ﺻﺒﺤﻲ ژاﻟﻪ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺑﺎرد ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﺪارم ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و آﻓﺘﺎب ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺲ ﻟﻨﮕﺮودي