خداحافظ اسفند..

از امروز همه چیز آخرین است..

اخرین هفته

اخرین شنبه

اخرین دلشوره های شیرین اسفند..

اتمام اخرین جای گردگیری نشده خانه

اخرین اتمام حجت ها با خودمان...حالمان..آرزوهایمان

اخرین یا مقلب القلوب ها 

و اخرین امیدهای گره خورده,به اشاره سالی نو..

که همه چیز درست میشود...

این چند روز آخر هم باید اسب سال را مجاب کرد که

تا منزلگاه راهی نیست...

بتاز...که نو شدن نزدیک است

اخرین هفته سالتون خوش


/ 3 نظر / 84 بازدید
پسرک پاییز

پروردگارا! به من ارامش ده تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم؛ دلیری ده تا تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر دهم؛ بینش ده تا تفاوت این دو را بدانم

امید کسرا

اولین و آخرین نداره.همه روزا مثل هم مزخرفن

mikaeil

بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب چشمی دارم چو لعل شیرین همه اب جسمی دارم چو جان مجنون همه درد جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب