شاید...

سفری باید کرد..

تا به عمق دل یک پیچک تنها..

که چرا ؟؟

این چنین سخت,به خود میپیچد..!

شاید از راز درونش 

بشود

کشفی کرد..

شاید اوهم دلتنگ است..

شاید !!!

/ 1 نظر / 20 بازدید
امید کسرا

با این که عکس به متن ربطی نداره ولی هر دو به صورت جدا عالی اند.