شروع دوباره!!!

او تابلویی بر ویرانه های خانه اش اویخته بود که روی آن نوشته شده بود:                        مغازم سوخت!                                                                                                      ایمانم که نسوخت!!                                                                                    فردا دوباره شروع خواهم کرد... 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید