رفیق

میگن رفیق مثله سایه میمونه

    اما به قول مرتضی پاشایی عزیز:

         (( من اونیم که سایه ام نداشت..))

/ 2 نظر / 17 بازدید
زیبا

ذرﻩ ی ﺧﺎﮐﻢ و در ﮐﻮی ﺗﻮام ﺟﺎی ﺧﻮش اﺳﺖ .. ﺗﺮﺳﻢ ای دوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎدی ﺑﺒﺮد ﻧﺎﮔﺎﻫﻢ